Tradycje

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, jak wiele innych katedr literaturoznawczych Wydziału Polonistyki, wywodzi się z Katedry Historii Literatury Polskiej, z którą w XX wieku związani byli legendarni profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Stanisław Tarnowski, Józef Kallenbach, Stanisław Windakiewicz, Ignacy Chrzanowski, Stefan Kołaczkowski, Juliusz Kleiner, Stanisław Pigoń,  Jan Stanisław Bystroń, Franciszek Bielak, Maria Dłuska, Kazimierz Wyka, Tomasz Weiss. (Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny, red. T. Ulewicz, Kraków 1966, Poloniści Uniwersytetu Jagiellońskiego/ Portrety i życiorysy, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1998).

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski wyłoniła się z Zakładu Historii Literatury Polskiej XIX wieku (później Katedra Historii Literatury Polskiej XIX wieku). Przed dwudziestoma laty Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego składał się z dziewięciu zakładów (literaturoznawczych i językoznawczych), Katedry Bibliotekoznawstwa oraz Zakładu Bibliografii Polskiej XIX w. im. Karola Estreichera). Zakładem Historii Literatury Polskiej XIX wieku kierowała wówczas prof. Maria Podraza-Kwiatkowska. Kadrę profesorską tworzyli: Ewa Miodońska-Brookes, Marian Tatara, Marta Wyka, Franciszek Ziejka (dziekan Wydziału Filologicznego), Maria Żmigrodzka. Wśród młodszych pracowników naukowych znajdowali się: Marian Stala, Agnieszka Ziołowicz, Bogusław Dopart, Andrzej Romanowski, Grażyna Królikiewicz, Gabriela Matuszek, Anna Czabanowska-Wróbel, Andrzej Waśko, Jarosław Włodarczyk. W 2005 roku Katedra Historii Literatury Polskiej XIX wieku, kierowana wówczas przez rektora Franciszka Ziejkę, podzieliła się na Katedrę Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu oraz Katedrę Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej. Od 2011 roku pracami Katedry kieruje prof. Marian Stala. Aktualnie Katedrę tworzą:

prof. Gabriela Matuszek

prof. Anna Czabanowska-Wróbel

dr Andrzej Nowakowski

dr Krzysztof Fiołek

dr Urszula M. Pilch

Z Katedrą współpracuje bibliograf Marian Zaczyński

(Pracownia Dokumentacji Życia Literackiego okresu Młodej Polski).

Pracownicy Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski oprócz różnorakich zajęć dydaktycznych prowadzą badania, organizują konferencje naukowe. Efektem tych prac są liczne artykuły naukowe i książki.